دسته: مسابقات كشوري

مدال برنز تكواندو كار خردسال دختر نقده اي 0

مدال برنز تكواندو كار خردسال دختر نقده اي

به گزارش سايت فدراسيون در اولين روز مسابقات قهرماني خردسالان كشور:

راه يابي دونفر از تكواندو كاران  استان به مرحله دوم انتخابي تيم ملي(آقايان) 1

راه يابي دونفر از تكواندو كاران استان به مرحله دوم انتخابي تيم ملي(آقايان)

حضور دونفر تكواندو كار در انتخابي تيم ملي

مدال نقره تكواندو كار شايسته شهرستان شوط در مسابقات قهرماني خردسالان كشور 1

مدال نقره تكواندو كار شايسته شهرستان شوط در مسابقات قهرماني خردسالان كشور

مسابقات قهرماني خردسالان دختر كشور كه در مورخه هاي 2و3/4/93 در تهران برگزار گرديد.