دسته: كميته آزمون

ارتقاء دو نفر از تكواندو كاران به دان 5 0

ارتقاء دو نفر از تكواندو كاران به دان 5

طبق تقويم فدراسيون در مورخه 93/11/10 دو نفر از تكواندو كاران:

آزمون دوره 225 آقايان 0

آزمون دوره 225 آقايان

آزمون دوره 225 آقايان قرمز و دان و پوم يك و دو برابر تقويم فدراسيون بشرح زير برگزار ميگردد

آزمون ارتقاء كمربند دوره 223 1

آزمون ارتقاء كمربند دوره 223

آزمون ارتقاء كمربند دان و پوم يك و دو آقايان دوره 223 طبق تقويم فدراسيون

آزمون دوره 222 آقايان 0

آزمون دوره 222 آقايان

بخشنامه برگزاري آزمون ارتقاء كمربند قرمز و دان و پوم 1و2 و …… دوره 222 آقايان استاني