دسته: كميته روابط عمومي

تقويم ورزش استان در سال 1394 0

تقويم ورزش استان در سال 1394

بدين وسيله تقويم ورزشي هيئت تكواندو استان در سال 1394 جهت بهره برداري هيئتهاي شهرستاني ارسال ميگردد

ارتقاء دو نفر از تكواندو كاران به دان 5 0

ارتقاء دو نفر از تكواندو كاران به دان 5

طبق تقويم فدراسيون در مورخه 93/11/10 دو نفر از تكواندو كاران:

انتخاب رئيس  جديدهيئت تكواندو استان آذر بايجانغربي 1

انتخاب رئيس جديدهيئت تكواندو استان آذر بايجانغربي

رئيس جديد هيئت تكواندو استان آذربايجانغربي

حضور دونفر از اساتید استان در دوره مربیگری بین المللی 0

حضور دونفر از اساتید استان در دوره مربیگری بین المللی

حضور دونفر از مربیان واجدالشرایط حضور در دوره مربیگری بین المللی کوکی وان

درخشش بانوی نوجوان آذربایجانغربی در مسابقات تکواندو  نوجوانان کشوری 0

درخشش بانوی نوجوان آذربایجانغربی در مسابقات تکواندو نوجوانان کشوری

قرمان ارزنده بانوی نوجوان استان: