دسته: كميته آموزش

اخبار مربوط به كميته آموزش

حضور داوران شایسته استان در سمینار کیوروگی و پومسه بین المللی 0

حضور داوران شایسته استان در سمینار کیوروگی و پومسه بین المللی

حضور سه داورهیئت تکواندو استان آذربایجانغربی در دورهای بین المللی

شروع كلاس داوري درجه سه كيوروگي در بخش آقايان 0

شروع كلاس داوري درجه سه كيوروگي در بخش آقايان

دوره آموزش داوري درجه سه آقايان در قسمت كيوروگي با حضور 40نفر تكواندو كار از سراسر كشور آغاز گرديد

برگزاري كلاس آموزش داوري در جه سه كيوروگي آقايان استان آذربايجانغربي 0

برگزاري كلاس آموزش داوري در جه سه كيوروگي آقايان استان آذربايجانغربي

داوري در جه سه كيوروگي آقايان